.
.

Lancia Club Finland ry:n säännöt1 Yhdistyksen nimi on Lancia Club Finland ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Lancia-autojen arvostuksen lisääminen, niiden säilymisen edistäminen, varaosien saannin helpottaminen, erilaisen aineiston hankkiminen ja autoteknisen informaation tuottaminen edellämainituista ajoneuvoista yhdistyksen jäsenten käyttöön. Yhdistys pyrkii edistämään toiminnassaan liikenneraittius- ja kasvatustyötä sekä nuorison moottori- ja liikenneharrastusta.

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää klubi-iltoja, kokoontumisajoja, kilpailuja, matkoja ja muita yhteistilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan. Toimintansa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita.

3 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Lancia-autoista kiinnostunut henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistykselle kannatusjäseniä.

(Muutos 7.5.2000: Yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä. Kunniajäseniksi yhdistyksen hallitus voi kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen päämäärien toteuttamisessa tai yhdistyksen harrastaman merkin tunnetuksi tekemisessä, Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.)

4 Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kolme kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi, ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

5 Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus.

6 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

(Muutos 7.5.2000: Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään kymmenen jäsentä)

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kukin erikseen.

8 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

9 Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus joko yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai ilmoittamalla yhdistyksen vuosikokouksen määräämässä lehdessä. Kokouskutsu on lähetettävä tai julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa

10 Yhdistyksen vuosikokous pidetään toukokuussa ja siinä
käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus.
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja kaksi ääntenlaskijaa.
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4) Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista
5) Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
6) Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
7) Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus kuluvaksi kalenterivuodeksi,
8) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten
lukumäärästä ja valitaan hallituksen muut jäsenet.
9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
10) Käsitellään muut esityslistalla mainitut asiat.

11 Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

12 Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta.

13 Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, käytetään yhdistyksen varat Lancia-harrastuksen tukemiseen ja edistämiseen viimeinen kokouksen määräämällä tavalla.

14 Yhdistyksen kokous voi halutessaan hyväksyä yhdistykselle johtosäännön.

15 Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.
Copyright © 2019 Lancia Club Finland ry